ตารางการใช้ห้องประชุม
ตารางการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
ห้องประชุม 2 ขั้น 2

ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 4 ห้องประชุม EOC ชั้น 4

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ห้องประชุม 5 ชั้น 1
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
Tel. 0 2581 6454 ต่อ 402 403
e-mail:pho1301@gmail.com