User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและ เครือข่าย
เบอร์โทรหน่วยงานในสสจ.ปทุมธานี
เบอร์โทรหน่วยบริการ รพ./รพ.สต./หน่วยอื่นๆ
เบอร์โทรคลินิกชุมชนอบอุ่นและที่อยู่
เบอร์โทรกองทุนตำบลจ.ปทุมธานี
ข้อมูลเพื่อประชาชน
ระบบค้นหาหน่วยลงทะเบียนประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
แผนที่ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรสายด่วน หน่วยงานต่างๆ
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ผลการลงทะเบียน UC (Login)
ดาวน์โหลด ตารางRTR
ข้อมูลลงทะเบียนแทนตามมติบอร์ด ( Login )
ดาวน์โหลด SPG ข้อมูลลงทะเบียนแทน
ข้อมูลประชากรสิทธิ DBPOP
คลิ๊กดาวน์โหลดข้อมูล
web ในสสจ.ปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
HDC ปทุมธานี
QOF สสจ.ปทุมธานี
กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ปทุมธานี
งานสารบรรณ
ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง
ฐานข้อมูล สปสข.
ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนคนต่างด้าว
ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
สิทธิประโยชน์ ของกองทุนต่างๆ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC )
สิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล แรงงานต่างด้าว
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
Web ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( higthai.org )
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
เวปของ สบรส.กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด
web อื่นๆ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิดและ
ออกหนังสือรับรองการเกิด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี
web กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
Hotmail.com
ทั้งหมด
ข้อมูล สถิติ รายงาน ประชากรหน้าเวป สปสช.

 
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล


ผลการดำเนินงาน  ระดับอำเภอ
      -  การสมทบเงิน รับเงินของกองทุนฯ
     -  รับ - จ่าย คงเหลือ ของกองทุนฯ 
      -  จำนวนกิจกรรมของกองทุนฯ
      -  จำนวนเงิน ตามกิจกรรม กองทุนฯ 
ตัวอย่าง หนังสือราชการ ( ภายนอก/ภายใน/ประทับตรา )
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
15.ตัวอย่าง กรณีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/1330 > รับเรื่องร้องเรียน กรณีลงทะเบียน UC โดยพลการ
 
4.
      ผู้ปกครองของเด็กชาย ก. ร้องเรียน 1330 ถูกหน่วยบริการย้ายสิทธิ  จากการติดตามขอเอกสารใบคำร้องพบว่า
ยายเป็นผู้ลงทะเบียนแทน  โดยผู้ปกครองของเด็กผู้เสียหายไม่ทราบ  เมื่อสอบถามไปที่ยายของผู้เสียหายพบว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการดังกล่าว บอกยายว่า ลงทะเบียนกับหน่วยบริการใหม่   สิทธิที่มีอยู่้กับหน่วยบริการเก่ายังคง
ใช้สิทธิได้อยู่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนกับที่ใหม่แล้ว สิทธิกับหน่วยบริการเดิมจะใช้ไม่ได้แล้ว 
จึงเข้าข่ายกรณีพลการ 
ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าของสิทธิต้องไปรับบริการที่สถานบริการเดิม
จนกว่าจะได้รับสิทธิเดิมกลับคืน และจะถูกเรียกเงินค่ารายหัวคืนในรอบถัดไป 

 10_01_2557
3. 
      ประชาชนแจ้ง 1330 ถูกย้ายสิทธิโดยเจ้าของสิทธิไม่ได้เป็นผู้ยื่นคำร้อง     ตรวจสอบไปที่หน่วยบริการ  ไม่พบเอกสาร และนายทะเบียนไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากอนุญาตให้เจ้าหน้าที่คนอื่น นำรหัสผ่านของตนไปใช้  เข้าข่ายกรณีพลการ ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าของสิทธิต้องไปรับบริการที่สถานบริการเดิม จนกว่าจะได้รับสิทธิเดิมกลับคืน  และจะถูกเรียกเงินค่ารายหัวคืนในรอบถัดไป

 30_12_2556
 2.        ประชาชนแจ้งถูกย้ายสิทธิ UC  โดยไม่ได้ลงชื่อในใบคำร้อง และรายมือชื่อในเอกสารหลักฐานไม่ใช่ของตน  เข้าข่ายกรณีพลการ ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าของสิทธิต้องไปรับบริการที่สถานบริการเดิม จนกว่าจะได้รับสิทธิเดิมกลับคืน  และจะถูกเรียกเงินค่ารายหัวคืนในรอบถัดไป

 01_12_2556
 1.        กรณีที่หน่วยบริการว่าจ้างบุคคลอื่นไปรับเอกสารลงทะเบียน กับนักเรียนในโรงเรียน โดยไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และใช้หลักฐานรับรองที่อยู่โดยไม่เป็นความจริง  ประชาชนร้องเรียน สปสช. ( 1330 ) ตรวจสอบแล้ว เข้าข่ายกรณีพลการ ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าของสิทธิต้องไปรับบริการที่สถานบริการเดิม จนกว่าจะได้รับสิทธิเดิมกลับคืน  และจะถูกเรียกเงินค่ารายหัวคืนในรอบถัดไป

 01_12_2556