User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานและ เครือข่าย
เบอร์โทรหน่วยงานในสสจ.ปทุมธานี
เบอร์โทรหน่วยบริการ รพ./รพ.สต./หน่วยอื่นๆ
เบอร์โทรคลินิกชุมชนอบอุ่นและที่อยู่
เบอร์โทรกองทุนตำบลจ.ปทุมธานี
ข้อมูลเพื่อประชาชน
ระบบค้นหาหน่วยลงทะเบียนประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป
แผนที่ตั้งหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรสายด่วน หน่วยงานต่างๆ
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ผลการลงทะเบียน UC (Login)
ดาวน์โหลด ตารางRTR
ข้อมูลลงทะเบียนแทนตามมติบอร์ด ( Login )
ดาวน์โหลด SPG ข้อมูลลงทะเบียนแทน
ข้อมูลประชากรสิทธิ DBPOP
คลิ๊กดาวน์โหลดข้อมูล
web ในสสจ.ปทุมธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
HDC ปทุมธานี
QOF สสจ.ปทุมธานี
กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ปทุมธานี
งานสารบรรณ
ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง
ฐานข้อมูล สปสข.
ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนคนต่างด้าว
ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
สิทธิประโยชน์ ของกองทุนต่างๆ
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( UC )
สิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลข้าราชการ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล แรงงานต่างด้าว
สิทธิด้านการรักษาพยาบาล บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
Web ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( higthai.org )
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
เวปของ สบรส.กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด
web อื่นๆ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิดและ
ออกหนังสือรับรองการเกิด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี
web กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
Hotmail.com
ทั้งหมด
ข้อมูล สถิติ รายงาน ประชากรหน้าเวป สปสช.

 
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล


ผลการดำเนินงาน  ระดับอำเภอ
      -  การสมทบเงิน รับเงินของกองทุนฯ
     -  รับ - จ่าย คงเหลือ ของกองทุนฯ 
      -  จำนวนกิจกรรมของกองทุนฯ
      -  จำนวนเงิน ตามกิจกรรม กองทุนฯ 
ตัวอย่าง หนังสือราชการ ( ภายนอก/ภายใน/ประทับตรา )
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
คำเตือน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ระวังโทษตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 ตามลหุโทษใน พรบ.ด้านล่างนี้

พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ต้องรู้

มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
(๑) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลัง และไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(๒) เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี

มาตรา ๑๓ ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๑๗ ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ
(๑) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
(๒) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

เมื่อท่านลืมรหัสผ่าน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มนี้ว่าถูกต้องและตรงกับในฐานข้อมูลของโปรแกรมหรือไม่ หากถูกต้องและตรงกับข้อมูลในฐานระบบ
ระบบจะสร้างรหัสผ่านให้ท่านใหม่แล้วส่งให้ท่านตาม Email ที่ท่านกำหนด
หมายเหตุ กรุณาตวจสอบใน Email ขยะหรือ Junk mail ด้วย

ชื่อ
นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
อีเมล์ที่ให้ระบบส่งหรัสผ่านไป
ยืนยันรหัสภาพ