ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี61
รายงาน QOF สสจ.ปทุมธานี60
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
องค์กร
ทำเนียบนายแพทย์ สสจ.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
ลิ้งค์หน่วยงานในสังกัด
ทั้งหมด
Social Media
HR4Health
Health Talk
ปฐมภูมิ 4.0
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?


   ::งานบุคลากร
ประกาศรยชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแฟน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง
การจัดกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของส่วนราชการ ของบุคลากร 5 ประเภทการจ้าง (ส่งวันที 11 เม.ย. 61)
ทั้งหมด
   ::ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่างประกาศ จังหวัดปทุมธานี จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2561 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ 2 รายการ
(ร่างประกาศจังหวัดปทุมธานี) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ (งบค่าเสื่อม)
ทั้งหมด
   ::ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ สสจ.ปทุมธานี
ผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงิรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 สสจ.ปทุมธานี
ประกาศขายทอดตลาด
อัตลักษณ์จังหวัดปทุมธานี
ตราสัญลักษณ์ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
ทั้งหมด
   ::ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตสุขภาพที่ 4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์เทคฯ กระทรวงสาธารสุข ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ ระบบงาน รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชน ระบบตรวจสอบข้อมูลบริการสาธารณสุข
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข