ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
การประชุม กวป.
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ / ขอเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
งบทดลอง GFMIS
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
องค์กร > เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 

หมายเลขโทรศัพท์ 11 หมายเลข (โอนสาย/ต่อภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)

02-581-6140 02-581-6454 02-581-6501 02-581-7047 02-581-7048 02-581-7049
02-581-7050 02-581-7160 02-581-7161 02-593-4155 02-593-4160  

กลุ่มงาน เบอร์ภายใน โทรสาร/เบอร์ตรง
เลขาห้องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 208, 209 FAX 02-581-7569
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 216  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 215  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 316  
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 443  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 222  
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 402, 403 FAX 444 / 02-581-7635
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 406, 414, 415 FAX 414
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 401, 407, 411 FAX 401, 407
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 331, 333 FAX 333
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 311, 405 FAX 02-593-3514
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 301 FAX 02-581-4889 / 02-581-4126
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 202, 404, 408, 412  
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 112, 113 FAX 02-581-7845
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 305, 306 FAX 02-581-0159 / 02-593-3982
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 105, 106  
งานพัฒนาการแพทย์แผนไทย / งานสถานพยาบาล 409  
กลุ่มงานนิติการ 103 02-593-4150
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 212, 675 FAX 02-581-4595
งานพัสดุ 204, 205, 206, 207, 224 FAX 203 / 02-593-4168
งานการเงิน 219, 220, 221 FAX 02-581-0158
งานบัญชี 218  
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 200  
งานสารบรรณ 0, 201  
งานยานพาหนะ 102  
รักษาความปลอดภัย 100  
ห้องประชุม 1 ชั้น 5 500  
ศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ฉุกเฉิน (EOC) ชั้น 4 400