ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF60 สสจ.ปทุมธานี
แบบบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ปีงบประมาณ 2560
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย 60
งบทดลอง GFMIS
ITA จังหวัดปทุมธานี
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
ข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
> จำนวนการดาวน์โหลดข้อมูล Data exchange บนเว็บไซต์ HDC ของหน่วยบริการ
> ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี
> คุณภาพการให้รหัสวินิจฉัย (ICD-10)
    ปีงบประมาณ 2560 | OPD | IPD
> จำนวนการให้บริการจากแฟ้ม SERVICE
    ปีงบประมาณ 2559
    ปีงบประมาณ 2560
> ประชากรแยก TYPEAREA
องค์กร > เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 

หมายเลขโทรศัพท์ 8 หมายเลข (โอนสาย/ต่อภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)

02-581-6140 / 02-581-6454 / 02-581-6501 / 02-581-7047 / 02-581-7160-1 / 02-593-4155 / 02-593-4160

กลุ่มงาน เบอร์ภายใน โทรสาร/เบอร์ตรง
เครื่องโทรสาร นายแพทย์สาธารณสุขจจังหวัด
02-581-7569
เลขาห้อง นายแพทย์สาธารณสุขจจังหวัด 208, 209

คุณอารีรัตน์  พันธุ์ทอง 213, 230
คุณฉวีวรรณ  นาคอุไร 215, 229
นายแพทย์สุรพล  อริยปิติพันธ์ 216, 217
ด๊อกเตอร์ เภสัชกรหญิงเกศแก้ว  เจ๊ะโส้ 443
ห้องประชุม 1 ชั้น 5 500
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 222
งานธุรการ 201
งานพัสดุ 204-7, 224 FAX 203 / 02-593-4168
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 200
งานบัญชี 218
งานการเงิน 219-21 FAX 02-581-0158
กลุ่มงานนิติการ 103-4 FAX 104
งานพัฒนาการแพทย์แผนไทย / งานสถานพยาบาล 300, 409
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 112-3 FAX 112 / 02-581-7845
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 300, 409 02-581-4889
กลุ่มงานควบคุมโรค 305-6 FAX 02-581-0159 / 02-593-3982
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 406, 414-5 FAX 406, 414-5
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 331-3 FAX 333
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 402-3 FAX 444, 02-581-7635
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 404, 408, 412 FAX 404
งานการเจ้าหน้าที่ 202
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 401, 407, 411 FAX 401, 407
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 405, 311 FAX 02-593-3514
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 212, 675 หัวหน้าศูนย์ฯ 02-581-4595
ยามรักษาความปลอดภัย 100
งานยานพาหนะ 102