ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
ภาพกิจกรรม
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ
งบทดลอง GFMIS
ทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
ตัวชี้วัดสปสช. QOF58 HDC 43 แฟ้ม
 
กรุณาเลือกรูปแบบการแสดงผล
 
Code=
รายการเป้าหมาย(%)เป้าหมาย(B)ผลงาน(A)ผลงาน(%)ผลการประเมินหมายเหตุ
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
B : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
A : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559)
60.00201,706,020,42100.00Manual/OtherDB
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
B : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
A : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00201,706,020,42100.00Manual/OtherDB
ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายใน 5 ปี
B : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ
A : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2559
80.00201,706,020,42200.00Manual/OtherDB
ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
B : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
A : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
90.00201,706,020,42200.00Manual/OtherDB
สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล
B : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
A : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
0.00201,706,020,42700.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด
0.00201,706,020,42800.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=Y423)] OR [(pdx = E10-E14) and (sdx =E160 or E162)]
0.00201,706,020,43000.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1. ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) ชนิด Haemorrhargและมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง และโรคร่วมไม่ใช่อุบัติเหตุ 3. Hypertensive retinopathy (H35.0) และมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง, [(pdx = I10-I15, I674) OR (pdx= I60-I62 and (sdx=I10-I15, I674 and sdx≠ S00-T99)) OR (pdx =H350 and (sdx = I10-I15 or I674)]
0.00201,706,020,43200.00Manual/OtherDB
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
60.00201,706,020,43300.00Manual/OtherDB
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง HT ตามมาตรฐาน ในช่วงระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
60.00201,706,020,43300.00Manual/OtherDB

พัฒนาโดย : ทีมผู้ดูแลระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Administrator Of Ayutthaya Provincial Health Office)