ระบบรายงาน สสจ.ปทุมธานี
รายงาน QOF จังหวัดปทุมธานี
ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ.ปทุมธานี
งานภายใน สสจ.ปทุมธานี
การประชุม กวป.
คู่มือประชาชน (งานรวม พรบ. อำนวยความสะดวก) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ.ปทุมธานี
แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยฯ / ขอเก็บข้อมูลประกอบการวิจัย
งบทดลอง GFMIS
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
HDC Service
HDC Pathumthani
QC data
QOF Report
QOF Report
ตัวชี้วัดสปสช. QOF58 HDC 43 แฟ้ม
 
กรุณาเลือกรูปแบบการแสดงผล
 
Code=
รายการเป้าหมาย(%)เป้าหมาย(B)ผลงาน(A)ผลงาน(%)ผลการประเมินหมายเหตุ
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
B : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
A : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559)
60.00201,706,020,42100.00Manual/OtherDB
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
B : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
A : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง ระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์
60.00201,706,020,42100.00Manual/OtherDB
ร้อยละของสตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ภายใน 5 ปี
B : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ
A : จำนวนสตรีอายุ 30-60 ปีทุกสิทธิในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2559
80.00201,706,020,42200.00Manual/OtherDB
ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
B : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
A : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
90.00201,706,020,42200.00Manual/OtherDB
สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล
B : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล
A : จำนวนครั้งผู้มีสิทธิ์UC ในเขตรับผิดชอบ ที่ใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
0.00201,706,020,42700.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด
0.00201,706,020,42800.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=Y423)] OR [(pdx = E10-E14) and (sdx =E160 or E162)]
0.00201,706,020,43000.00Manual/OtherDB
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1. ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) ชนิด Haemorrhargและมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง และโรคร่วมไม่ใช่อุบัติเหตุ 3. Hypertensive retinopathy (H35.0) และมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง, [(pdx = I10-I15, I674) OR (pdx= I60-I62 and (sdx=I10-I15, I674 and sdx≠ S00-T99)) OR (pdx =H350 and (sdx = I10-I15 or I674)]
0.00201,706,020,43200.00Manual/OtherDB
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
60.00201,706,020,43300.00Manual/OtherDB
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง HT ตามมาตรฐาน ในช่วงระหว่าง 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
60.00201,706,020,43300.00Manual/OtherDB

พัฒนาโดย : ทีมผู้ดูแลระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Administrator Of Ayutthaya Provincial Health Office)